Naše webové stránky používají soubory Cookies

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Alvic Trade OU

 

PEČLIVĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE

 

Před čtením níže uvedených článků si dovolujeme upozornit na následující předběžné podmínky, neboť tyto podmínky používají určité pojmy definované v Článku 1 níže:

 

Uzavření této Smlouvy: Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem představuje platnou a závaznou smlouvu mezi společností Alvic Trade OU a vámi jako zákazníkem ohledně používání Webových stránek Alvic Trade OU. Pojem Webové stránky použitý na libovolném místě této Smlouvy znamená veškeré části webových stránek na adrese www.magnifique-bouquet.com, včetně online výlohy, online obchodu, platformy pro zpracování objednávky a platformy pro zpracování platby. Tuto Smlouvu musíte uzavřít kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM během procesu registrace a/nebo objednání.

 

Elektronické podpisy a Smlouvy(y): Potvrzujete a souhlasíte, že kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM nebo na odkazy, které jsou navrženy společností Alvic Trade OU na důkaz vašeho souhlasu s výše uvedenými testy a/nebo pro zaslání objednávky prostřednictvím těchto Webových stránek, uzavíráte právně závaznou smlouvu. Tímto souhlasíte s používáním elektronické komunikace pro uzavírání smluv, zasílání objednávek a další záznamy, jakož i elektronickým doručováním oznámení, zásad a záznamů o všech transakcích zahájených nebo dokončených prostřednictvím Webových stránek Alvic Trade OU. Dále se tímto vzdáváte veškerých práv či požadavků v souladu s jakýmikoliv zákony nebo předpisy v jakémkoliv právním řádu, které vyžadují originální (neelektronický) podpis nebo doručení či uchovávání jiných než elektronických záznamů v rozsahu povoleném mandatorními ustanoveními právních předpisů.

 

Omezení právního řádu: pokud sídlíte v právním řádu, který omezuje možnost uzavírat smlouvy, jako je tato Smlouva, v závislosti na věku a pokud nesplňujete věkový limit stanovený takovým právním řádem, nesmíte tuto Smlouvu uzavírat a vstupovat na Webové stránky Alvic Trade OU. Uzavřením této Smlouvy výslovně uvádíte, že jste ve svém právním řádu ověřili, že jste oprávněni Webové stránky Alvic Trade OU používat.

 

Článek 1. Definice

 

V této Smlouvě se budou používat níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, a to jak v jednotném, tak množném čísle.

 

1.1 Propojená osoba: jakákoliv právnická osoba, společnost nebo subjekt, které přímo či nepřímo kontrolují, jsou kontrolovány nebo jsou pod společnou kontrolou se společností Alvic Trade OU.

 

1.2 Smlouva: tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem ve znění případného prodloužení, v upraveném znění a/nebo ve znění dodatků.

 

1.3 Dokumentace: veškerá online či jinak přiložená dokumentace poskytnutá společností Alvic Trade OU.

 

1.4 Produkt: veškeré produkty, které jsou k dispozici ke koupi prostřednictvím Webových stránek společnosti Alvic Trade OU.

 

1.5 Datum účinnosti: datum, kdy byla tato Smlouva uzavřena kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM, dle ustanovení výše, nebo průběžným pokračováním používání Webových stránek společnosti Alvic Trade OU.

 

1.6 Práva: veškerá práva duševního vlastnictví, včetně například autorských práv, ochranným známek a patentů, jakož i případných know-how a obchodních tajemství obsažených na Webových stránkách, v Produktech, Dokumentaci nebo propagačních materiálech společnosti Alvic Trade OU si s nimi související.

 

1.7 www.magnifique-bouquet.com: Ochranná známka společnosti Alvic Trade OU, společností založené dle zákonů Estonska.

 

1.8 Propagační materiály společnosti Alvic Trade OU: veškeré názvy, značky, loga, reklamní proužky a veškeré další materiály, bez ohledu na formu, ve vlastnictví a/nebo používané společností Alvic Trade OU pro propagaci společnosti, jejích produktů a činností.

 

1.9 Personál společnosti Alvic Trade OU: jednatelé, úředníci, zaměstnanci a zástupci společnosti Alvic Trade OU nebo jejích Propojených osob či jakýchkoliv jiných osob najatých společností Alvic Trade OU nebo jejích propojených osob v souvislosti s plněním této Smlouvy.

 

1.10 Webové stránky společnosti Alvic Trade OU: veškeré dostupné prvky a obsah webových stránek zveřejněný společnosti Alvic Trade OU.

 

1.11 Vy: vy, koncový uživatel Webových stránek společnosti Alvic Trade OU, zákazník zasílající objednávky prostřednictvím Webových stránek; v příslušných případech se používá i ve tvaru „Váš”.

 

Článek 2. Licence a omezení

 

2.1 Licence. V souladu s podmínkami této Smlouvy vám společnost Alvic Trade OU tímto udílí omezenou, osobní, nevýhradní, nepostoupitelnou, bezplatnou licenci k používání Webových stránek společnosti Alvic Trade OU na vašem počítači nebo mobilním zařízení bez možnosti poskytnutí podlicence, výhradně pro zasílání objednávek přes internet nebo po telefonu od společnosti Alvic Trade OU.

 

2.2 Neposkytnutí práv třetím osobám. Neprodáte, nepostoupíte, nepronajmete, neposkytnete na leasing, nebudete distribuovat, jednat jako prostředník nebo poskytovatel, ani jinak neposkytnete práva třetím osobám k používání vašeho účtu/profilu na Webových stránkách společnosti Alvic Trade OU.

 

2.3 Zákaz změn. Nepodniknete, nezpůsobíte, nepovolíte ani neschválíte změny, vytvoření odvozených děl, zpětnou analýzu, dekompilaci, rozložení Produktů společnosti Alvic Trade OU.

 

2.4 Třetí osoby. Potvrzujete a souhlasíte, že společnost Alvic Trade OU smí využívat služby třetích osob, které jsou poskytovány jejími Propojenými osobami, Zástupci a jinými nezávislými subjekty (společnostmi a fyzickými osobami), za účelem poskytování služeb a dodávku Produktů vám. Na případný software či technologie třetích osob, které jsou zabudovány do Webových stránek společnosti Alvic Trade OU se rovněž uplatní tato Smlouva.

 

2.5 Nová verze Webových stránek společnosti Alvic Trade OU. Společnost Alvic Trade OU si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení přidávat další funkce nebo možnosti, aktualizovat a upgradovat Webové stránky společnosti Alvic Trade OU, přidávat nebo odstraňovat Produkty obsažené na Webových stránkách společnosti Alvic Trade OU. Potvrzujete a souhlasíte, že společnost Alvic Trade OU nemá žádnou povinnost poskytnout vám jakoukoliv následnou verzi Webových stránek společnosti Alvic Trade OU. Rovněž souhlasíte, že v budoucnosti můžete uzavřít obnovenou verzi této Smlouvy. Dále potvrzujete a souhlasíte, že společnost Alvic Trade OU je dle vlastního uvážení oprávněna kdykoliv upravit nebo přerušit nebo pozastavit vaši možnost zasílat objednávky prostřednictvím Webových stránek společnosti Alvic Trade OU či vypovědět jakoukoliv vaši již případně odeslanou objednávku.

 

Článek 3. Výjimky omezení licence

 

3.1 Další distribuce. Nejste oprávněni dále distribuovat Produkty společnosti OU, pokud nevyjádříte souhlas a nebudete dodržovat Podmínky distribuce, které jsou výslovně upraveny mezi vámi a společností Alvic Trade OU.

 

3.2 Případné další výjimky. Pokud máte zájem provádět cokoliv jiného, než co je povoleno v souladu s touto Smlouvou nebo Podmínkami distribuce nebo Podmínkami propagačních materiálů společnosti Alvic Trade OU, musíte získat písemný souhlas společnosti Alvic Trade OU a dohodnout se na případných dalších (obchodních) podmínkách.

 

Článek 4. Povolení používání

 

4.1 Povolení používat váš počítač. Abyste mohli získat výhody nabízené Webovými stránkami společnosti Alvic Trade OU, tímto Webovým stránkám společnosti Alvic Trade OU udílíte právo používat procesor nebo pásmo připojení vašeho počítače, přistupovat k pevnému disku počítače pro umisťování souborů cookies a jiných dočasných souborů pro omezené účely ulehčení komunikace mezi vámi a Webovými stránkami společnosti Alvic Trade OU.

 

4.2 Ochrana vašeho počítače (zdrojů). Chápete, že společnost Alvic Trade OU vynaloží komerčně rozumné úsilí na ochranu soukromí vaší komunikace s námi, nicméně potvrzujete a souhlasíte, že společnost Alvic Trade OU nemůže v tomto ohledu poskytnout žádné záruky.

 

Článek 5. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

 

5.1 Vaše důvěrné informace a ochrana vašich osobních údajů. Společnost Alvic Trade OU je odhodlána respektovat vaše soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů. Společnost Alvic Trade OU vynaloží komerčně rozumné úsilí na ochranu vašeho soukromí a důvěrnosti informací, které poskytnete společnosti Alvic Trade OU prostřednictvím Webových stránek či jinak.

 

Článek 6. Doba platnosti a (důsledky) výpovědi

 

6.1 Doba platnosti. Tato Smlouva vstupuje v platnost Dnem účinnosti a zůstane v platnosti do její výpovědi společností Alvic Trade OU nebo vámi dle ustanovení níže.

 

6.2 Výpověď ze strany společnosti Alvic Trade OU. Společnost Alvic Trade OU je oprávněna tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodů zasláním výpovědi vám a/nebo zabráněním vašemu přístupu k Webovým stránkám společnosti Alvic Trade OU dle ustanovení v Článku 2.5 výše.

 

6.3 Výpověď z vaší strany. Vy jste oprávněni tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět s uvedením důvodu či bez něj pod podmínkou, že splníte podmínky upravené v Článku 6.4 níže.

 

6.4 Důsledky výpovědi. V případě výpovědi této Smlouvy potvrzujete a souhlasíte, že veškerá práva zasílat objednávky prostřednictvím Webových stránek společnosti Alvic Trade OU vyprší.

 

Článek 7. Vaše prohlášení a záruky; odškodnění společnosti Alvic Trade OU

 

7.1 Prohlášení. Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni tuto Smlouvu uzavřít a dodržovat její podmínky. Dále prohlašujete a zaručujete, že se budete vždy dodržovat své povinnosti v souladu s touto Smlouvou, jakož i veškeré zákony, předpisy a zásady, které se případně uplatní na používání Webových stránek společnosti Alvic Trade OU.

 

7.2 Odškodnění. Souhlasíte, že odškodníte a budete bránit společnost Alvic Trade OU, její Propojené osoby, Zástupce a Personál společnosti Alvic Trade OU proti všem závazkům a nákladům, včetně nákladů právního zastoupení v rozumné výši, které výše uvedeným stranám vzniknou v souvislosti s vašim (a) porušením kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy či kteréhokoliv platného právního předpisu, zásady nebo pokynů, ať již se na ně v této Smlouvě odkazuje či nikoli, nebo (b) porušením kterýchkoliv práv jakékoliv třetí osoby nebo (c) použitím nebo zneužitím Webových stránek společnosti Alvic Trade OU nebo v souvislosti s nimi.

 

Článek 8 Vyloučení záruk

 

8.1 Žádné záruky. KAŽDÝ Z PRODUKTŮ Alvic Trade OU SE DODÁVÁ TAK JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU; SPOLEČNOST Alvic Trade OU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ ANI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, NÁROKY ČI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ, OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK KVALITY, PLNĚNÍ, NEPORUŠOVÁNÍ, PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI K POUŽITÍ NEBO KONKRÉTNÍ ÚČELY. Alvic Trade OU DÁLE NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU BUDOU VŽDY DOSTUPNÉ, PŘÍSTUPNÉ, NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, ÚPLNÉ A BEZCHYBNÉ, A SPOLEČNOST Alvic Trade OU ROVNĚŽ NEPOSKYTUJE ZÁRUKU JAKÉHOKOLIV PŘIPOJENÍ NA INTERNET ČI PŘENOSY Z NĚJ.

 

8.2 Vaše vlastní rizika. Potvrzujete a souhlasíte, že veškerá rizika vyplývající z používání nebo plnění Produktů a/nebo Webových stránek společnosti Alvic Trade OU nesete vy sami v maximálním rozsahu povoleném platným právem.

 

Článek 9. Omezení odpovědnosti

 

9.1 Žádná odpovědnost. Produkty a Webové stránky společnosti Alvic Trade OU se poskytují tak, jak jsou. V DŮSLEDKU TOHO POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST Alvic Trade OU, JEJÍ PROPOJENÉ OSOBY, A PERSONÁL SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU NEPONESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S VAŠIM POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ A/NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU DLE USTANOVENÍ NÍŽE ANI V SOUVISLOSTI S NIMI.

 

9.2 Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST Alvic Trade OU, JEJÍ PROPOJENÉ OSOBY NEBO PERSONÁL SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU NEPONESE ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, ZÁRUKY, PORUŠENÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKTY NEBO JAKÉKOLIV JINÉ FORMY ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘÍPADNÝCH ZTRÁT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VZNIKLY ONLINE NEBO OFFLINE) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKTY A/NEBO WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST Alvic Trade OU, JEJÍ PROPOJENÉ OSOBY NEBO PERSONÁL SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ZTRÁT UPOZORNĚNÍ.

 

9.3 Odškodnění. VAŠE JEDINÉ PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY VE VZTAHU K JAKÝMKOLIV PROBLÉM NEBO NESPOKOJENOSTI S PRODUKTY A/NEBO WEBOVÝMI STRÁNKAMI SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU JE UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A/NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU.

 

Článek 10. Obecná ustanovení

 

10.1 Nové verze Smlouvy. Společnost Alvic Trade OU si vyhrazuje právo Smlouvu kdykoliv upravit a takovou upravenou Smlouvu vám poskytnout nebo ji zveřejnit na Webových stránkách společnosti Alvic Trade OU. Pokud budete Webové stránky společnosti Alvic Trade OU dále používat, bude to vykládáno jako váš souhlas s tím, že jste vázání podmínkami upravené Smlouvy.

 

10.2 Úplnost Smlouvy. Podmínky této Smlouvy představují celou dohodu mezi vámi a společností Alvic Trade OU s ohledem na předmět této Smlouvy a nahrazuje a má přednost před všemi předchozími dohodami a ujednáními ohledně předmětu této Smlouvy bez ohledu na jejich formu.

 

10.3 Částečná neplatnost. V případě, že bude kterékoliv ustanovení považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, buď jako celek nebo jenom v konkrétní situaci, zbývající část této Smlouvy zůstane navzdory tomu plně v platnosti a účinnosti.

 

10.4 zákaz vzdání se práv. Pokud společnost Alvic Trade OU kdykoliv i opakovaně nebude vyžadovat plnění kteréhokoliv z ustanovení této Smlouvy, nebude to mít v žádném případě dopad na její právo v budoucnosti práva ke stejnému ustanovení uplatňovat, pokud se takového práva společnost Alvic Trade OU výslovně písemně nevzdá a takové vzdání se práva neopatří svým podpisem.

 

10.5 Zákaz postoupení z vaší strany. Nejste oprávněni tuto Smlouvu ani žádná práva z ní vyplývající postoupit.

 

10.6 Postoupení ze strany společnosti Alvic Trade OU. Společnost Alvic Trade OU je oprávněna dle vlastního uvážení tuto Smlouvu nebo kterákoliv práva v souladu s ní postoupit kterékoliv Propojené osobě bez předchozího oznámení.

 

10.7 Rozhodné právo. Tato Smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu se zákony Estonska bez uplatnění ustanovení kolizních norem nebo ustanovení Estonska nebo vašeho aktuálního státu nebo země bydliště.

 

10.8 Příslušný soud. Pro veškerá soudní řízení vyplývající z této Smlouvy či v souvislosti s ní bude mít výhradní soudní pravomoc libovolný soud Estonska se sídlem v Tallinu.

 

VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLI A ROZUMÍTE SVÝM PRÁVŮM, POVINNOSTEM, PODMÍNKÁM A LHŮTÁM V NÍ UPRAVENÝM. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO SOUHLASÍM A/NEBO POKRAČOVÁNÍM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU POSKYTUJETE VÝSLOVNÝ SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI A SPOLEČNOSTI Alvic Trade OU UDÍLÍTE PRÁVA UPRAVENÁ TOUTO SMLOUVOU.

 

Článek 11. Platby

 

11.1 Jakýkoliv nákup je třeba uhradit libovolnou platební metodou, kterou máte k dispozici, v závislosti na dodací adrese vašich produktů.

 

11.2 Neexistují žádné limity maximální částky nákupu pro zákazníka.

 

Platby kreditními kartami se na vašem bankovním výpisu či výpisu z kreditní arty zobrazí jako Alvic Trade OU.

 

Článek 12. Předání

 

12.1 Dodávku produktů objednaných od společnosti Alvic Trade OU zajistí Personál, Propojené osoby, Zástupci nebo smluvní třetí osoby společnosti Alvic Trade OU v závislosti na vaší dodací adrese.

 

12.2 Bez ohledu na způsob dodání (dle ustanovení článku 12.1 výše) se bude mít za to, že produkty byly společností Alvic Trade OU doručeny, pokud budou dodány kterýmkoliv členem Personálu, Propojenou osobou, Zástupcem nebo smluvní třetí osobou.

 

Alvic Trade OU

Vabriku 2

104 11 Talllinn,

Estonsko

Obchodní rejstřík místního soudu: Estonsko.

Zapsaná pod číslem: 12370222.

Bez registrace k DPH. 

Loading...